Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beriozka

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Beriozka gevestigd te Voorburg verder te noemen “Beriozka”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze Voorwaarden wordt met de klant bedoeld: iedere (rechts) persoon die bij of via Beriozka (online)producten bestelt en/of koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beriozka en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de klant.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door Beriozka, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Beriozka of door feitelijke uitvoering door Beriozka komt een overeenkomst tot stand.
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Beriozka.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Beriozka ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Beriozka gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.<
3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra Beriozka de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Beriozka of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Beriozka het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Beriozka steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4.Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Beriozka zijn vrijblijvend. Beriozka behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de webshop gecommuniceerd.
4.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €75,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €6,95 verzendkosten. Voor verzendingen naar andere landen binnen Europa bedragen de verzendkosten is € 15,00. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
4.4 Beriozka niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, spel- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend

5. Betaling
5.1 Betaling geschiedt altijd vooraf.
Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten. Beriozka accepteert de volgende betalingsvormen:
iDeal een beveiligde manier van betalen waarbij de betaling in principe dezelfde dag nog wordt verwerkt.
Credit Card (VISA en MasterCard). De betaling wordt online geautoriseerd, zodat de klant direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met credit card worden géén extra kosten berekend. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
Bankoverschrijving. Bij bankoverschrijving duurt het meestal twee werkdagen voor een betaling is verwerkt. Nadat het bedrag op de bankrekening van Beriozka is bijgeschreven, worden de producten uitgeleverd.
5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Beriozka onmiddellijk opeisbaar.
5.4  Indien Beriozka haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de klant een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Indien Beriozka kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de klant.

6. Levering
6.1 Alle artikelen uit de online winkel zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, Beriozka zal de klant in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en een vervangend product aanbieden. De klant behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren en Beriozka zal dan binnen 14 dagen de betaling retourneren.
6.2 Beriozka streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 à 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de klant. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Beriozka voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
6.5 Levering in gedeelten is toegestaan.
6.6 Aan de leveringsplicht van Beriozka zal zijn voldaan zodra de levering is aangeboden.
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de klant.
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Beriozka is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over op de klant, indien de klant al het geen hij/zij schuldig is aan Beriozka op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

8. Ruilen/retourneren van artikelen
8.1 Beriozka doet er alles aan om de klant via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de klant desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de klant het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.
8.2 Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de klant van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Beriozka retourneren, conform de door Beriozka verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Beriozka accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
8.4 De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
8.5 De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending wordt door Beriozka binnen 10 werkdagen teruggestort op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is, tenzij klant en Beriozka anders overeenkomen.

9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
9.1 Beriozka doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de klant de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en Beriozka bij gebleken gebreken direct schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Beriozka, binnen 3 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek. Dit kan door een mail te sturen naar info@beriozka.nl
9.2 De garantie vervalt wanneer de klant zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
9.3 Beriozka streeft ernaar om de klacht van de klant zo spoedig mogelijk en in overleg met de klant op te lossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de klant die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.
9.4 Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Beriozka niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Beriozka van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Beriozka zijn gecrediteerd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Beriozka, van personeel en producten van Beriozka voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Beriozka aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Beriozka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Beriozka.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Beriozka zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Beriozka aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beriozka, dan wel tussen Beriozka en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Berizoka, is Beriozka niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Beriozka.

11. Overmacht
11.1 Beriozka heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Beriozka gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Beriozka kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen Beriozka en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht je na het lezen van deze voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij je  vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Beriozka
Herenstraat 61
2271 CB  Voorburg
Nederland

Tel +31 (0)70 386 86 68

E-mail: info@beriozka.nl
Internet: www.beriozka.nl